Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

portrays
Reposted fromnoticeable noticeable viaholymoly holymoly
portrays
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viastonerr stonerr

July 09 2017

3541 0ceb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr

July 05 2017

9060 de62 500

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viabzium bzium
portrays

July 04 2017

4343 4643 500

scribe4haxan:

Alessandro Papetti

portrays
portrays
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
portrays
portrays
portrays
3830 7ed7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
portrays
0858 0864
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
portrays

June 29 2017

portrays
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viastonerr stonerr

June 27 2017

portrays
Reposted fromMoonTide MoonTide viastonerr stonerr
portrays
Jeśli zatem doświadczamy cierpienia dlugotrwale, oznacza to, że nie pojeliśmy jeszcze czy czegoś chcemy czy nie. Najczęstszym problemem jest złożoność doświadczenia (co do którego jeszcze się nie ustosunkowaliśmy). Należy wówczas ów problem (doswiadczenie) rozłożyć na części pierwsze i ustosunkować się do nich; chcę/ nie chcę.
Reposted fromlighter lighter viastonerr stonerr
portrays
5212 2453 500
Reposted frommgnd mgnd viastonerr stonerr

June 24 2017

portrays
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaisno isno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl